Stanovy


Stanovy občianskeho združenia Stolnotenisový klub Nitra 08

Článok 1

Základné ustanovenia

Názov občianskeho združenia: Stolnotenisový klub Nitra 08

Oficiálna skratka názvu občianskeho združenia: STK Nitra 08

Sídlo združenia: Zvolenská 3/17, 949 11 Nitra

Stolnotenisový klub Nitra 08 je neziskovým, samostatným a nezávislým občianskym združením, zriadeným podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov, ktoré vykonáva svoju činnosť podľa vlastných stanov a podľa právnych noriem Slovenskej republiky.

OZ Stolnotenisový klub Nitra 08 vzniká dňom registrácie Ministerstvom vnútra SR.

Článok 2

Cieľ združenia

Ciele STK Nitra 08 sú:

a)      Ochrana a podpora zdravia.

b)      Podpora športu detí, mládeže a občanov zdravotne postihnutých.

c)      Vytvárať podmienky na uspokojovanie záujmov svojich členov v oblasti športu (najmä výkonnostného a rekreačného stolného tenisu), kultúry, spoločenského a verejného života.

d)      Vytvárať svojim členom i širšej verejnosti podmienky k získavaniu a rozvoju pohybových a telesných zručností i k získavaniu teoretických vedomostí, vedúcich k zdravému životnému štýlu a aktívnemu a zmysluplnému tráveniu voľného času.

e)      Organizovať tréningovú a súťažnú činnosť svojich členov v oblasti stolného tenisu.

f)        Vytvárať súťažné družstvá stolného tenisu a organizovať ich súťažnú činnosť v príslušných stolnotenisových zväzoch.

g)      Organizovať prestupy a hosťovania hráčov STK Nitra 08 do iných športových klubov a rovnako organizovať prestupy a hosťovania z iných športových klubov do STK Nitra 08.

h)      Zabezpečovať podľa svojich možností svojim členom účasť na športových podujatiach súvisiacich s činnosťou klubu (doprava, ubytovanie, strava), účasť na školeniach a seminároch potrebných pre získavanie trénerskych a rozhodcovských licencií (poplatky, doprava, ubytovanie, strava), účasť na kultúrnych a rekreačných podujatiach potrebných pre regeneráciu, materiálno-technické potreby a vybavenie na športovú činnosť (dresy, stoly, loptičky, poťahy, drevá a ďalší spotrebný materiál).

i)        Organizovať športové aktivity najmä v oblasti stolného tenisu pre deti, mládež a širokú verejnosť formou turnajov, súťaží, tréningových kempov, krúžkov záujmovej činnosti.

j)       Spolupracovať so samosprávnymi orgánmi mesta Nitra a Nitrianskeho VÚC a ostatnými inštitúciami v snahe čo najlepšie plniť ciele združenia.

Článok 3

Členstvo v STK Nitra 08

a)      Členom STK sa môže stať každá fyzická osoba (občan SR alebo občan inej štátnej príslušnosti.

b)      o členstvo žiada fyzická osoba vyplnením prihlášky, v ktorej je uvedené meno, priezvisko, dátum narodenia a adresa trvalého pobytu. V prípade neplnoletej osoby aj rovnaké údaje a súhlas zákonného zástupcu. Túto prihlášku zašle na adresu STK Nitra 08 alebo ju osobne odovzdá predsedovi klubu. Na prihláške sa uvedie dátum podania a uchádzač o členstvo (v prípade potreby zákonný zástupca) ju podpíše.

c)      o prijatí uchádzača za člena STK Nitra 08 rozhoduje Výkonný výbor STK Nitra 08, následne (najneskôr do troch dní) ho predseda STK Nitra 08 zapíše do registra členov. V prípade neplnoletého člena, uvedie v registri členov, že sa jedná o člena bez hlasovacieho práva v orgánoch STK Nitra 08

d)      Členovia prípravného výboru sa po registrácii združenia na MV SR automaticky stávajú prvými členmi STK Nitra 08.

e)      Práva členov STK Nitra 08:Podieľať sa na činnosti klubu a aktivitách, ktoré klub organizujeV prípade plnoletého člena voliť a byť volený do orgánov STK Nitra 08 a hlasovať na členskej schôdziByť informovaný o činnosti a hospodárení klubuPodľa svojich záujmov a možností zúčastňovať sa stolnotenisových tréningov a súťaží klubuZúčastňovať sa členských schôdzí klubu a včas (7 dní vopred) byť informovaný o ich konaníObracať sa na orgány klubu s námetmi a sťažnosťami a žiadať ich o stanovisko

f)        Povinnosti členov:Dodržiavať stanovy klubuPomáhať pri plnení cieľov klubu a aktívne sa podieľať na jeho práciPlatiť včas členské príspevky vo výške stanovenej členskou schôdzouVytvárať dobrú atmosféru v klube, medzi všetkými členmi klubuVystupovať v súlade s morálnymi zásadami a v duchu fair play, dbať o dobré meno STKRešpektovať pokyny a rozhodnutia orgánov STK Nitra 08, ako aj menovaných vedúcich družstiev v prípade súťaží v stolnom teniseChrániť a zveľaďovať majetok klubu ako aj majetok, ktorý má klub v správe alebo nájme

g)      Zánik členstva. Členstvo v STK Nitra 08 členovi zaniká:Vystúpením na základe písomného oznámenia (obsahuje meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého bydliska a podpis, v prípade neplnoletého člena podpis aj zákonného zástupcu) doručeného na adresu klubu alebo osobne odovzdaného predsedovi klubuÚmrtímVylúčením člena rozhodnutím výkonného výboru z dôvodu neplnenia povinností člena STK Nitra 08. Proti rozhodnutiu o vylúčení sa môže člen odvolať na najbližšej členskej schôdzi, ktorá vylúčenie potvrdí alebo zruší.Zánikom združeniaČlena, ktorému zaniklo členstvo vystúpením, úmrtím alebo vylúčením vyškrtne (najneskôr do troch dní) predseda STK Nitra 08 z registra členov

Článok 4

Orgány STK Nitra 08

1. Členská schôdza – je najvyšším orgánom občianskeho združenia STK Nitra 08. Tvorená je všetkými plnoletými členmi STK Nitra 08 zapísanými v registri členov. Koná sa každý kalendárny rok (spravidla v období jún – august). Zvoláva ju výkonný výbor, ktorý o jej konaní preukázateľne informuje (písomne alebo osobne – jedným z členov výkonného výboru)  všetkých členov STK Nitra 08 aspoň 7 dní pred jej konaním. Členskú schôdzu zvolá výkonný výbor aj na písomnú žiadosť jednej tretiny plnoletých členov najneskôr do dvoch týždňov od doručenia žiadosti. Rovnako môže výkonný výbor zvolať členskú schôdzu aj viackrát ročne, ak to považuje za potrebné. Členská schôdza je uznášaniaschopná, ak sa jej zúčastní aspoň 50 % plnoletých členov STK Nitra 08. Z konania členskej schôdze sa vyhotoví zápisnica, v ktorej je uvedený počet a menoslov všetkých prítomných členov, dátum konania, ďalej sú v nej uvedené všetky rozhodnutia, ktoré členská schôdza prijala (uvedie sa vždy aj výsledok hlasovania) a stručne aj ostatné body o ktorých sa rokovalo. Zápisnicu následne podpíšu všetci členovia výkonného výboru, prílohou zápisnice je prezenčná listina, v ktorej sú podpísaní všetci  prítomní členovia.

Členská schôdza

a)      volí a odvoláva predsedu STK Nitra 08

b)      volí a odvoláva podpredsedu a hospodára STK Nitra 08

c)      volí a odvoláva revízora

d)      stanovuje výšku členského príspevku

e)      vytvára spomedzi svojich členov, ktorí majú záujem, súťažné družstvá stolného tenisu

f)        rozhoduje o účasti družstiev STK Nitra 08 v súťažiach stolného tenisu organizovaných príslušnými stolnotenisovými zväzmi

g)      schvaľuje stanovy STK Nitra 08 a ich zmeny

h)      rozhoduje o zániku združenia

i)        rozhoduje o odvolaní člena vylúčeného z klubu výkonným výborom

j)        schvaľuje rozpočet klubu a správu o hospodárení

k)      schvaľuje plán činnosti na ďalšie obdobie

l)        v prípade zániku STK rozhodnutím členskej schôdze menuje likvidátora, ktorý zánik oznámi MV SR

m)    rozhoduje o zániku OZ STK Nitra 08 alebo o jeho zlúčení s iným OZ

2. výkonný výbor – riadi činnosť združenia v období medzi zasadnutiami členských schôdzí. Je zodpovedný za svoju činnosť najvyššiemu orgánu – členskej schôdzi. Tvorený je predsedom, podpredsedom a hospodárom STK Nitra 08, ktorých zvolila členská schôdza.

Výkonný výbor

a)      rozhoduje o prijatí uchádzača za člena a o vylúčení člena z klubu

b)      predkladá členskej schôdzi správu o činnosti klubu, správu o hospodárení klubu a plán činnosti klubu

c)      riadi a zabezpečuje činnosť súťažných družstiev stolného tenisu

d)      stará sa o hospodárenie klubu

e)      stará sa o chod klubu, jeho činnosť a aktivity

f)        zvoláva členské schôdze podľa stanov

g)      hospodár spravuje financie a majetok klubu

3. Štatutárny orgán – právne úkony a zastupovanie klubu navonok robí štatutárny zástupca klubu, ktorým je predseda STK Nitra 08, v prípade písomného poverenia predsedom, tieto úkony môže vykonávať podpredseda alebo hospodár STK Nitra 08. Zastupuje STK Nitra 08 v rámci súťaží organizovaných príslušnými stolnotenisovými zväzmi

4. Kontrolný orgán – kontrolným orgánom je revízor volený členskou schôdzou, zodpovedá za svoju činnosť členskej schôdzi. Do tejto funkcie nemôže byť zvolený člen výkonného výboru. Kontroluje hospodárenie združenia, upozorňuje na nedostatky a navrhuje ich riešenia. Kontroluje aj dodržiavanie stanov STK Nitra 08.

Článok 5

Zásady hospodárenia

Hospodárenie sa uskutočňuje podľa schváleného rozpočtu. Združenie hospodári so svojím hnuteľným a nehnuteľným majetkom. Klub vedie evidenciu a účtovníctvo podľa platných predpisov SR. Financie a majetok klubu spravuje hospodár.

Príjmy OZ STK Nitra 08 sú:

a)      členské príspevky

b)      dary od fyzických osôb

c)      dotácie a granty od právnických osôb

d)      príjmy z vkladov a účtov

e)      podiel zo zaplatenej dane fyzických a právnických osôb

Článok 6

Zánik združenia

O zániku združenia zlúčením s iným OZ alebo dobrovoľným rozpustením rozhoduje členská schôdza, ktorá menuje aj likvidátora. Likvidátor vyrovná všetky záväzky a pohľadávky a s likvidačným zostatkom naloží podľa rozhodnutia členskej schôdze. Zánik združenia oznámi do 15 dní po ukončení likvidácie MV SR.

Článok 7

Záverečné ustanovenie

Stanovy schválil prípravný výbor dňa 28. 11. 2008, nadobúdajú účinnosť dňom registrácie na MV SR.